Tyto stránky používají Cookies. Pokračováním v jejich prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.Více informací.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky služby Flipslides provozované na www.flipslides.com

Presenation s.r.o.

se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 040 26 934

DIČ: CZ040026934

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 241488

zastoupená Ing. Lukášem Hrdličkou, BA (Hons.), jednatelem

Kontaktní údaje:

Simona Doležánová, projektová manažerka

E-mail: Simona@flipslides.com

Tel. č.: +420 731 441 687

Číslo účtu: 2100793457/2010, vedený u Fio banka

(dále jen jako „Poskytovatel“)

1. KDO JSME

1.1.     Poskytovatel provozuje internetový obchod poskytující služby tvorby a designu prezentací na webové adrese www.flipslides.com (dále jen jako „Portál“), kde nabízí poskytování služeb grafických návrhů a zpracování prezentací, jejich editaci, animování prvků a tvorbu šablon, podle pokynů Zájemce (dále jen jako „Prezentace“).

1.2.     Užívání Portálu, včetně souvisejících smluvních ujednání mezi Poskytovatelem na jedné straně a Zájemcem na straně druhé se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. JAK UZAVŘEME SMLOUVU?

2.1.     Prezentace je zájemcem (dále jen jako „Zájemce“) poptána vyplněním a odesláním poptávkového formuláře z Portálu Poskytovatele. Poskytovatel Zájemci do 3 pracovních dnů potvrdí převzetí poptávky e-mailem. Následně poskytovatel zašle Zájemci nabídku, která obsahuje zejména informace o:

a)     objednávané službě;

b)     době dodání;

c)     kalkulaci ceny;

d)     způsobu úhrady ceny;

e)     o způsobu předání.

2.2.     Služba je objednána, pokud Zájemce závazně potvrdí nabídku, a to písemně na e-mailovou adresu Poskytovatele.

2.3.     Práce na Prezentaci započne Poskytovatel až připsáním částky v požadované výši v kreditním systému dle čl. 3 těchto obchodních podmínek (dále jen jako „VOP“) nebo na účet Poskytovatele.

2.4.     Poskytovatel odesílá Zájemci po objednání služby dotazník, na jehož základě určuje Zájemce styl a požadavky Prezentace.

2.5.     Poskytovatel je oprávněn oslovovat Zájemce se žádostí o doplnění jeho představy a požadavků týkající se Prezentace a zaslat Zájemci seznam požadovaných materiálů.

2.6.     Zájemce se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost Poskytovateli, především se zavazuje předat veškeré nutné podklady, a to zejména manuál korporátní identity, logomanuál, brand manuál a podklady, které mají být obsahem Prezentace, zejména fotografie, grafy, ikony, odborné diagramy, a video nebo audio nahrávku pokud mají být součástí Prezentace.

2.7.     Veškeré podklady předává Zájemce formou zaslání e-mailem nebo uložením do sdílené složky na Google Disk určené Poskytovatelem.

2.8.     Poskytovatel se zavazuje nevyužívat poskytnuté informace a podklady jiným způsobem, než k jakému byly Zájemcem a Poskytovatelem určeny.

2.9.     Poskytovatel je oprávněn archivovat i po ukončení smluvní spolupráce poskytnuté podklady Zájemcem, a to zejména z důvodu předpokládaných budoucích prací.

2.10.    Zájemce bere na vědomí, že Poskytovatel nemá povinnost vytvářet obsah Prezentace. Představa a zadání je zcela na rozhodnutí a přípravě Zájemce.

3. KOLIK TO BUDE STÁT?

3.1.     K úhradě ceny Prezentace slouží systém předem nabitého depozitu (dále jen jako „Kreditní systém“). Kreditní systém spravuje Poskytovatel. Kreditní systém se aplikuje v případě Prezentací menšího rozsahu, jejichž cena nedosahuje 15.000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) bez DPH.

3.2.     Maximální částka depozitu v Kreditním systému je momentálně nastavena na:

a)     depozit 15.000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) bez DPH.

3.3.     Poskytovatel Zájemci na jeho žádost vždy sdělí aktuální výši depozitu v Kreditním systému.

3.4.     Depozit v Kreditním systému je nevratný a jeho vyčerpání je nutné ve lhůtě jednoho roku od data připsání depozitu do Kreditního systému.

3.5.     Pokud nebude čerpán depozit v rámci Kreditního systému z důvodu ukončení spolupráce na Prezentaci, odečte se z depozitu pouze poměrná část za již provedené a odsouhlasené služby.

3.6.     V případě ceny Prezentace přesahující částku 15.000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) bez DPH, bude Zájemci vystavena zálohová faktura na příslušnou částku.

3.7.     Poskytovatel společně s nabídkou poskytne Zájemci ceník služeb, který upravuje cenu služeb  pro případ, že nastanou vícepráce. Vícepráce a cena služeb jsou definovány v ceníku Poskytovatele a Zájemce je o jejich rozsahu a výši ceny informován. V případě nutných víceprací si Poskytovatel v předstihu vyžádá písemný souhlas Zájemce s jejich provedením. V případě přijmutí víceprací a nedostatečného depozitu pro jejich úhradu v Kreditním systému, vyzve Poskytovatel Zájemce k jeho doplnění, a to v minimální výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých). V případě odmítnutí víceprací je Prezentace poskytnuta v omezeném rozsahu.

4.PŘIPOMÍNKOVÁNÍ A DODÁNÍ

4.1.     Zájemce je oprávněn k připomínkování Prezentace, a to vždy po vyzvání Poskytovatelem.  Zájemce je oprávněn Prezentaci připomínkovat pouze ve fázích určených Poskytovatelem.

4.2.     Fáze určené k připomínkování se liší v návaznosti na poskytovanou službu Flipslides a jsou Zájemci sděleny formou e-mailové korespondence Poskytovatelem.

4.3.     Poskytovatel je oprávněn ověřovat písemně požadavky Zájemce, především k zajištění konkrétní podoby Prezentace.

4.4.     Zájemce je oprávněn připomínkovat návrhy ve lhůtách, které mu písemně sdělí Poskytovatel, přičemž tato lhůta nesmí neúměrně zatěžovat ani znevýhodňovat ani jednu ze smluvních stran.

4.5.     Dodatečné připomínky a požadavky nad rámec smluveného je Poskytovatel oprávněn účtovat nebo strhávat z depozitu Zájemce v Kreditním systému, a to po předchozím upozornění Zájemce, že se jedná o vícepráce.

4.6.     Prezentace je Zájemci dodána podle předem dohodnutých termínů. Délku tvorby určuje Poskytovatel podle rozsahu poptávky Zájemce.

4.7.     Prezentace je Zájemci dodána jejím zpřístupněním ve finální podobě ve sdílené složce Google Disk.

4.8.     Poskytovatel předává Zájemci Prezentaci v následujících formátech:

a)     grafika prezentace: návrh grafiky, moodboardu a finální verze zpracované do PDF výstupu nebo jiného grafického souboru, výstup není editovatelný;

b)     editování prezentace: pdf soubor nebo jiný grafický soubor zpracovaný do prezentačního programu, výstupem je editovatelná Powerpoint, příp. Keynote prezentace se všemi náležitými prvky prezentace (fotografie, ikony, loga);

c)     animace prezentace - rozanimované části přidané do editovatelného formátu prezentace (Powepoint, Keynote) dle poskytnutého scénáře a zadání Zájemce;

d)     šablona prezentace – výstupem je smluvený počet typových slidů dle poskytnutého nebo vytvořeného grafického zadání v přednastavené šabloně editovatelné prezentace v Powerpoint příp. Keynote programu.

4.9.     Zájemce bere na vědomí, že zdrojová data nejsou Poskytovatelem Zájemci předávána společně s Prezentací. Pokud si zdrojová data Zájemce přeje, je možné sjednat s Poskytovatelem jejich předání za cenu stanovenou Poskytovatelem.

4.10.     Strany si předem dohodnou časový harmonogram k předávání jednotlivých částí Prezentace.

4.11.     Zájemce dává Poskytovateli souhlas k použití názvu a loga Zájemce k referenčním účelům. Dále má Poskytovatel právo užít Prezentaci k referenčním účelům Poskytovatele, pokud to Zájemce výslovně neodmítne.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY

5.1.     Zájemce je povinen Poskytovatele bezodkladně upozornit na případné vady plnění.

5.2.     V případě, že plnění není v souladu s platnými právními předpisy, je Zájemce povinen vynaložit maximální úsilí pro to, aby plnění nebylo šířeno, případně aby bylo šíření plnění zastaveno a plnění staženo. Poskytovatel v takovém případě poskytne maximální součinnost.

5.3.     V případě, že se jedná o vady plnění spočívající v subjektivním posouzení – tj. plnění bylo provedeno v souladu s právními předpisy, pokyny Zájemce, ale plnění jsou vytýkány Zájemcem jiné nedostatky, náleží za jejich odstranění Poskytovateli odměna ve výši odpovídající ceníku služeb.

5.4.     Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv újmu v případě:

a)           nesprávného zobrazení Prezentace, které nenastalo chybou Poskytovatele,

b)           nezobrazení Prezentace v jiném než sjednaném software na každém počítači,

c)            nezobrazení Prezentace z ostatních důvodů, které nejsou na straně Poskytovatele,

d)           vadného obsahového sdělení Prezentace, které bylo poskytnuto Zájemcem.

5.5.     Zájemce nebude činit Poskytovatele odpovědného za jakoukoliv újmu, škodu či ztrátu způsobenou nesprávným zobrazením své Prezentace, pokud to není zaviněno Poskytovatelem.

6. PRÁVA Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

6.1.      Zájemce je povinen dodávat Poskytovateli podklady, se kterými je Zájemce oprávněn nakládat, zejména je oprávněn udělit k užití díla souhlas, licenci, podlicenci, postoupit majetková práva k dílu či udělit třetím stranám souhlas se zásahem do osobnostních práv autora. Poruší-li Zájemce tuto povinnost, odpovídá Poskytovateli a třetím stranám za škodu, a to i nemajetkovou újmu.

6.2.      Práva k návrhům, které byly Zájemcem odmítnuty, náležejí Poskytovateli a Zájemce bere na vědomí, že s těmito nesmí bez předchozího výslovného souhlasu Poskytovatele nadále nakládat.

6.3.      Zájemce bere na vědomí, že digitální obsah, který je Zájemci předáván, spadá pod ochranu předpisů na ochranu autorských práv a práv duševního vlastnictví. Zájemce není proto oprávněn užívat Prezentaci jiným způsobem než takovým, k jakému získal od Poskytovatele oprávnění. K Prezentaci uděluje Poskytovatel Zájemci výhradní licenci.

7. SMLUVNÍ POKUTA

7.1.     Pro případ prodlení Zájemce se splněním peněžitého závazku je Zájemce povinen zaplatit Poskytovateli k jeho výzvě smluvní pokutu ve výši 0,25 % denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2.     Pro případ prodlení Poskytovatele s předáním plnění, které nebylo zapříčiněno Zájemcem nebo vyšší mocí, je Poskytovatel povinen zaplatit Zájemci k jeho výzvě smluvní pokutu ve výši 0,15 % denně z ceny Prezentace za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše ½ plnění.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1.     Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy, kromě nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na vydání bezdůvodného obohacení, nároku na zaplacení smluvní pokuty a dalších ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy.

8.2.     Právo odstoupit od smlouvy má Poskytovatel v případě, že:

a)     Zájemce neuhradí depozit na Kreditní systém nebo neuhradí částku zálohové faktury ve lhůtě stanovené Poskytovatelem, ani po výzvě a dodatečně určené lhůtě;

b)     Zájemce nedodá podklady nutné k tvorbě Prezentace ve lhůtě uvedené Poskytovatelem;

c)     Zájemce dodá podklady, ke kterým nebude mít licenci nebo autorská práva v těch případech, kdy podklady splňují definici díla podle autorského zákona;

d)     Zájemce nedodrží lhůtu stanovenou Poskytovatelem pro připomínkování návrhů.

8.3.     Právo odstoupit od smlouvy má Zájemce v případě, že:

a)     Poskytovatel neposkytne Zájemci informaci o stavu depozitu v Kreditním systému po druhé písemné výzvě Zájemce;

b)     Zájemci nebude umožněn přístup na sdílenou složku Google Disk k nutným připomínkám a přebrání Prezentace po dobu delší než 2 týdny a Zájemce Poskytovatele v přiměřené lhůtě písemně upozornil a vyzval k nápravě ještě před svým odstoupením.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.     Poskytovatel zpracovává v rámci smlouvy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje Zájemců:

-     jméno a příjmení;

-     fakturační adresa;

-     e-mailová adresa;

-     telefonní číslo;

v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

9.2.     Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují poskytovatelé platebních bran, kterým jsou osobní údaje Zájemce předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé, kterými jsou:

-          správce webových stránek Správce, společnost Visual Circus s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Brno, 602 00, IČ: 05333041;

-          poskytovatel webhostingových služeb společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná, IČ: 28750659;

-          poskytovatel softwaru Pipedrive web form společnost Pipedrive, se sídlem Paldiski mnt 80, Tallinn 10617, Estonia, IČ: 11958539;

-          poskytovatel softwaru Google Drive, společnost Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA;

-          poskytovatel softwaru Costlocker, společnost Costlocker SE, se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, IČ: 01434641;

-          poskytovatel softwaru Trello, společnost Atlassian B.V., c/o Atlassian, Inc., se sídlem 1098 Harrison Street, San Francisco, CA 94103;

-          poskytovatel softwaru SurveyMonkey, společnost SurveyMonkey Europe UC, se sídlem 2 Shelbourne Buildings, 2nd Floor, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland;

-          poskytovatel účetního portálu POHODA Alfa Consulting Centre s.r.o., se sídlem Daškova 3084/22, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ: 24691267;

-          poskytovatel účetního portálu iDoklad, společnost Solitea Česká republika, a.s., se sídlem Drobného 555/49, 602 00 Brno - Ponava, IČ: 25568736;

-          Poskytovatel softwaru Google Analytics;

-          Poskytovatelé grafických prací, kteří jsou Poskytovatelem osloveni;

-          Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Poskytovatel nevyužívá.

9.3.     Na emailovou adresu Zájemce budou Poskytovatelem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej Zájemce neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného plnění a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Poskytovatelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

9.4.     Podle Nařízení má Zájemce právo:

−    požadovat po Poskytovateli informaci, jaké osobní údaje zpracovává;

−    vyžádat si u Poskytovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;

−    požadovat po Poskytovateli výmaz těchto osobních údajů - výmaz Poskytovatel provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy;

−    na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

−    v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení právo vznést námitku proti zpracování

−    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má Zájemce za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

9.5.     Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje kdykoliv při uvedení na webovém rozhraní nebo v e-mailové korespondenci Poskytovateli uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně svých osobních údajů.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

10.1.     Poskytovatel zpracovává v rámci kontaktního formuláře ve smyslu Nařízení následující osobní údaje Zájemce:

-     jméno a příjmení;

-     e-mailovou adresu;

v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem zaslání odpovědi na položený dotaz. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování komunikace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

10.2.     Jméno, příjmení, e-mailová adresa a dotaz budou zpracovány za účelem umožnění komunikace mezi Zájemcem a Poskytovatelem.

10.3.     Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými jsou:

-     správce webových stránek Správce, společnost Visual Circus s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Brno, 602 00, IČ: 05333041;

-     poskytovatel webhostingových služeb společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná, IČ: 28750659;

-     poskytovatel softwaru Pipedrive web form společnost Pipedrive, se sídlem Paldiski mnt 80, Tallinn 10617, Estonia, IČ: 11958539;

-     poskytovatel softwaru Google Drive, společnost Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA;

-     poskytovatel softwaru Costlocker, společnost Costlocker SE, se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, IČ: 01434641;

-     poskytovatel softwaru Trello, společnost Atlassian B.V., c/o Atlassian, Inc., se sídlem 1098 Harrison Street, San Francisco, CA 94103;

-     poskytovatel softwaru SurveyMonkey, společnost SurveyMonkey Europe UC, se sídlem 2 Shelbourne Buildings, 2nd Floor, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland;

-     poskytovatel účetního portálu POHODA Alfa Consulting Centre s.r.o., se sídlem Daškova 3084/22, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ: 24691267;

-     poskytovatel účetního portálu iDoklad, společnost Solitea Česká republika, a.s., se sídlem Drobného 555/49, 602 00 Brno - Ponava, IČ: 25568736;

-     poskytovatel softwaru Google Analytics;

-     případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Poskytovatel nevyužívá.

10.4.     Podle Nařízení má Zájemce právo:

−     požadovat po Poskytovateli informaci, jaké osobní údaje zpracováváme;

−     vyžádat si u Poskytovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;

−     požadovat po Poskytovateli výmaz těchto osobních údajů - výmaz Poskytovatel provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy;

−     na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů;

−     v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení právo vznést námitku proti zpracování;

−     podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má Zájemce za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.     Prezentace poskytovaná Zájemci je digitálním obsahem a Zájemce, který je spotřebitelem, tímto bere na vědomí, že uděluje souhlas s tím, aby byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a současně bere na vědomí, že v takovém případě není oprávněn odstoupit od smlouvy v zákonem umožněné lhůtě 14 dnů.

11.2.     Odstoupí-li Zájemce od smlouvy, vrátí mu Poskytovatel poměrnou část peněžních prostředků, jež od něj za danou Prezentaci obdržel, způsobem, který si Zájemce zvolí, a který nebude zatěžovat Poskytovatele nepřiměřenými náklady. Zájemce tímto uděluje souhlas se zasláním ceny na bankovní účet, který Poskytovateli sdělí v rámci odstoupení od Smlouvy nebo na jeho dodatečnou výzvu.

11.3.     Poskytovatel je povinen vrátit cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení Zájemce.

11.4.     Zájemce má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě je Zájemce oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz , web: adr.coi.cz ). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Zájemce, a to v případě, že se spor nepodařilo s Poskytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Zájemce uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Poskytovatele poprvé. Zájemce má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.5.     Zájemce stvrzuje Poskytovateli, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tento souhlas je účinný od odeslání poptávkového formuláře Zájemcem z webového rozhraní Poskytovatele.

11.6.     V případě, že Zájemce více než dvakrát neposkytnul Poskytovateli součinnost nebo více než dvakrát odstoupil od smlouvy v období 6 po sobě jdoucích měsíců, vyhrazuje si Poskytovatel právo neuzavřít s tímto subjektem další smlouvu.

11.7.     Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je právo České republiky.

11.8.     Smluvní strany si sjednaly, že spory budou řešit smírně. Nedojde-li ke smírnému vyřešení věci, pak si smluvní strany sjednaly, že k projednání sporů ze smluvního vztahu budou příslušné české soudy.

11.9.     Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.10.    Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na webové stránce www.flipslides.com.

11.11.   Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.